TERMES I CONDICIONS DEL BLOG

AVÍS LEGAL

1. TITULARITAT DEL BLOG

El titular d'aquest blog és Harakirifish, SL, amb domicili fiscal al carrer de Casanova, número 94, baixos, 08011 de Barcelona, amb el CIF B-65277998 i inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 41798, foli 127, full número B-397292 i amb l’adreça de correu electrònic: info@sushibo.cat.

2. OBJECTE

El prestador, responsable del blog, posa a disposició dels usuaris aquest document amb el qual pretén complir les obligacions que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE), així com informar tots els usuaris del lloc web sobre les seves condicions d'ús.

Tota persona que accedeixi a aquest blog assumeix el paper d'usuari i es compromet a observar i complir rigorosament les disposicions que s'hi estableixen, així com qualsevol altra disposició legal que s'hi apliqui.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense que existeixi l’obligació d’avisar per endavant sobre els canvis  o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions; s'entén que n’hi ha prou amb la publicació en el lloc web del prestador.

3. RESPONSABILITAT

El prestador queda exempt de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per una persona aliena  al web.

El blog del prestador pot utilitzar galetes  (petits arxius d'informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles perquè funcioni i es vegi  correctament el lloc web. Les galetes  que s’utilitzen en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal i la seva única finalitat és fer més eficaç la transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzen les galetes  per recollir informació de caràcter personal i sempre desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

Des del blog del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per  tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap responsabilitat respecte  als continguts esmentats. En tot cas, el prestador manifesta que retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic i eliminarà la redirecció al lloc web esmentat, a banda de posar en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, i d’acord amb el que disposen els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborarà de forma activa en la retirada o, si escau, en el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que en el blog existeix algun contingut que pugui ser susceptible de  classificar-se així, es demana que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del blog.

Aquest blog ha estat revisat i provat perquè  funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació o que s’esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que hi facin impossible l’accés.

4. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, com també la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’article 9 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

El prestador informa els usuaris respecte als aspectes següents:

•             Dades del responsable del tractament

•             Dades tractades

•             Fitxer on s’emmagatzemen

•             Finalitat del tractament

•             Obligatorietat o no de facilitar-les , així com les conseqüències en cas de no facilitar-les.

•             Drets que assisteixen tot usuari i el procediment per exercir-los.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El blog, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva  programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos i/o gràfics, és propietat del prestador o, en cas de no ser del prestador, aquest disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del blog es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, i també estan inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual estiguessin destinats, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització requereixen sempre l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador que puguin aparèixer en el blog pertanyen als seus propietaris respectius, així doncs, ells són els únics responsables de qualsevol possible conflicte que se’n pugui derivar. En tot cas, el prestador sempre té l’autorització expressa i prèvia per publicar-los.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els drets corresponents de propietat industrial i intel·lectual, per la qual cosa la seva sola menció o aparició en el lloc web no implica mai que el prestador hi tingui cap dret o cap responsabilitat, ni tampoc que el prestador hi doni suport, patrocini o cap recomanació.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, i també sobre qualsevol dels continguts del lloc web, es pot escriure a la següent adreça de correu electrònic: info@sushibo.cat.

6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a resoldre qualsevol conflicte o qüestió relacionada amb aquest lloc web o les activitats que s’hi desenvolupen, s’aplica la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i els jutjats i tribunals de Barcelona són els òrgans competents per resoldre tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús.