AVÍS LEGAL

1. TITULARITAT DEL PORTAL 

Harakirifish, SL, amb domicili fiscal al carrer de Casanova, número 94, baixos, 08011 de Barcelona, amb el CIF B-65277998, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 41798, foli 127, full número B-397292.

2. INTRODUCCIÓ

2.1. Aquestes condicions generals de venda regulen les relacions entre Harakirifish, SL, Sushibo o d’ara endavant “l’empresa” i els qui contractin la prestació dels productes que ofereix a través de la pàgina web www.sushibo.cat  (d’ara endavant, “el client”).

2.2. El redactat d’aquestes Condicions ha estat confeccionat amb la finalitat de complir amb la legislació  vigent. No obstant això, en cas de dubte o indefinició prevalen les normes de caràcter imperatiu previstes en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic; la Llei 56/2007 de 28 de desembre de Mesures d’impuls a la societat de la informació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris; la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i totes les disposicions legals i reglamentàries de caràcter nacional o supranacional que s’hi puguin aplicar.

2.3. Qualsevol comanda efectuada a Sushibo a través de la pàgina web www.sushibo.cat està subjecta a aquestes Condicions. Un cop feta la comanda, el client reconeix haver-les llegit, entès i acceptat.

2.4. El client es compromet a mantenir en estricta confidencialitat la contrasenya triada en el moment del registre i a no divulgar-la a tercers, Sushibo queda exonerat de tota responsabilitat per l’ús fraudulent de la seva contrasenya o dades d’identificació.

2.5. Tots els tràmits necessaris per adquirir els productes que s’ofereixen a la pàgina web i/o la prestació de serveis es descriuen en aquest vincle. El client sempre pot modificar les dades introduïdes durant el procés de contractació, fins que acabi la comanda.

2.6. Sushibo emmagatzema tota la informació del client, de manera que el client pot, després d’haver introduït les seves dades en un apartat específic de la web, accedir a la informació relacionada amb les operacions que hagi fet, i a modificar qualsevol informació que pugui ser rellevant en les seves dades d’identificació.

2.7. Cada vegada que el client formalitzi la contractació a través de la confirmació de la comanda, pot imprimir aquestes condicions generals de contractació, que formen part de l’acord subscrit entre Sushibo i el client. En queda exclosa l’aplicació d’altres condicions excepte les que el client i Sushibo hagin acordat expressament per escrit.

2.8. Per poder gaudir d’avantatges com ara el pagament en efectiu a la nostra botiga en línia, cal que el client s’hi hagi registrat prèviament i hagi obert un compte personal en la pàgina web www.sushibo.cat. El client és qui s’ha d’assegurar de l’exactitud i la veracitat de les dades proporcionades en el moment de registrar-se, i d’actualitzar-les quan es produeixi una modificació.

 

3. COMANDES

3.1. Només poden fer comandes a www.sushibo.cat els majors de 18 anys.

3.2. El client fa les seves comandes a través dels formularis de la pàgina web esmentada i seguint les indicacions que hi apareixen.

3.3 La comanda mínima és la que s’indica en la pàgina web www.sushibo.cat.

3.4. El client és el responsable d’introduir al formulari de comanda un destinatari de la tramesa, l’adreça de lliurament, un dia i una franja horària per lliurar la comanda i també comunicar els telèfons de contacte vàlids que permetin localitzar el destinatari en horari comercial. El número de telèfon del destinatari s’utilitza per contactar amb ell en el moment del lliurament, mitjançant una trucada o un missatge de text. No es tramita cap comanda que no contingui aquestes dades essencials, a més de la resta de dades que s’indiquen durant el procés de compra.

3.5. El client té la possibilitat de rebre assessorament durant el procés de compra, trucant en horari comercial al telèfon d’atenció al client: 93 415 40 78. Aquesta serà, igualment, la via de comunicació amb el client davant qualsevol eventualitat que es produeixi en la tramesa.

3.6. El client no pot, de conformitat amb el que preveu l’article 103 d) del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que aprova el text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris, desistir de la contractació efectuada atès que el subministrament dels béns contractats es deteriora i caduca amb extrema rapidesa. 

4. PREU

4.1 Els preus aplicables als productes i els costos de tramesa són els que figuren en la pàgina web www.sushibo.cat, corresponents al dia de la realització de la comanda. Els preus són en euros i inclouen els impostos indirectes.

4.2. Sushibo es reserva el dret a modificar els preus dels productes i els costos de tramesa en qualsevol moment. En aquest cas la modificació serà visible a la pàgina web. En qualsevol cas, la variació dels preus dels productes i costos de tramesa no serà aplicable a les comandes que hagi fet el client i que Sushibo hagi confirmat amb data anterior a l’eventual modificació.

4.3. La comanda mínima de venda en línia és visible en la pàgina web. Sushibo no gestiona cap comanda que no arribi a la quantitat estipulada.

4.4. En cas de venda amb pagament en efectiu en el domicili del client no es facilita el canvi en imports superiors a 20 euros.

4.4. Les despeses de tramesa es mostren desglossades del preu principal durant el procés de compra.

5. PAGAMENT 

5.1. El pagament es pot fer amb targeta de crèdit, de dèbit i en efectiu en el domicili del client en les condicions expressades anteriorment. El càrrec  de la targeta es realitza en el moment de la confirmació de la comanda a la web.

5.2. Sushibo es reserva el dret  a oferir mitjans de pagament alternatius, com també a suprimir qualsevol dels mitjans de pagament vigents oferts als seus clients.

5.3. Les marques de pagament, com ara VISA, MASTERCARD, VISA ELECTRON, AMERICAN EXPRESS han desenvolupat un sistema per pagar de forma segura a través d’Internet. El sistema de Comerç Electrònic Segur es basa en què l’emissor de la targeta (banc o entitat financera) l’identifiqui abans d’autoritzar el pagament per Internet.
Sushibo està adherit a aquest protocol de seguretat, per la qual cosa, una vegada seleccionat el producte a comprar i introduït el número de la targeta, s’obre una finestra de l’emissor que li sol·licita la identificació i el guia en el procés de pagament. 
Les dades de la targeta i la contrasenya queden protegits per aquest sistema de seguretat des del moment que s'introdueixen.
Una vegada completada la identificació, l’emissor comunica a Sushibo que el titular de la targeta està realitzant la compra, de manera que aquest en pugui completar el procés. Si la identificació no ha estat satisfactòria, l’emissor ho comunica a Sushibo perquè procedeixi en conseqüència.
Aquesta finestra està fora del control de Sushibo, així doncs,  qualsevol incidència que pugui sorgir amb la targeta és responsabilitat del seu emissor. Si el client es trobés davant aquesta situació, hauria de posar-se en contacte amb l’entitat que li correspongués.

 

6. PROTECCIÓ DE DADES

6.1. Totes aquelles dades de caràcter personal subministrades pel client a Sushibo seran tractades de conformitat amb la legislació vigent.

6.2. En el moment de recollir les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de petició. La negativa a proporcionar les dades que es qualifiquen d’obligatòries suposa la no-prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als quals se sol·licitaven. Addicionalment, poden facilitar-se dades de manera voluntària amb l’objectiu que puguin prestar-se de manera més personalitzada els serveis oferts.

6.3. Les dades personals del client s’incorporen a un fitxer titularitat de Harakirifish, SL, i es tracten amb la finalitat de tramitar la comanda i la gestió comercial. Així mateix, si el client accepta les condicions, aquestes dades poden ser utilitzades amb finalitats publicitàries i de prospecció comercial per fer-li arribar informació de productes i serveis. El client en qualsevol moment té dret a accedir, rectificar i cancel·lar aquestes dades i a oposar-se al fet que es tractin o revocar el consentiment prestat per fer-ne ús, adreçant-se a Harakirifish, SL, carrer de Casanova, 94, baixos, 08011, Barcelona.

Respecte de les dades del destinatari, Sushibo informa el client que:

• Aquestes dades s’utilitzen exclusivament per realitzar la tramesa i, un cop s’ha dut a terme, es bloquegen fins al final del termini legal de conservació de dades que hi ha establert  a efectes probatoris.

• Les dades s’utilitzaran amb finalitats de publicitat i prospecció comercial fins que el client manifesti la seva voluntat de no rebre cap informació relativa a Sushibo o als  productes i serveis que l’empresa proporciona.

• Per protegir les dades esmentades, Sushibo utilitza les mesures de seguretat previstes legalment.

 

7. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL

7.1. Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts (inclosos textos, imatges, dissenys, fotografies, programari, bases de dades, articles, entre d’altres) són titularitat de Harakirifish, SL, o disposen de les autoritzacions corresponents per incloure’ls i utilitzar-los a la pàgina web, per la qual cosa està prohibit fer-ne ús sense l’autorització expressa dels titulars dels drets.

7.2. Les marques, noms comercials, logos i qualsevol altre signe distintiu que es trobi a la web són propietat de Harakirifish, SL, o es disposa de la corresponent llicència per fer-ne ús.


7.3. L'usuari pot fer una còpia privada dels continguts únicament i exclusivament per fer-ne un ús personal i sense ànim de lucre. Per a qualsevol ús o explotació diferent del que s’ha esmentat anteriorment cal una autorització prèvia i per escrit de Harakirifish, SL.

7.4. En concret, l'usuari té prohibit reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició) i transformar els continguts amb finalitats comercials o lucratives.

7.5. Així mateix, en cap cas es poden entendre l'accés a i/o la descàrrega dels arxius que integren la pàgina com una autorització per tenir-ne qualsevol tipus de llicència d'ús o per comercialitza-los. No està permès suprimir o manipular el distintiu del copyright o marca ni qualsevol altra indicació que reflecteixi la subjecció de l'objecte a drets d'autor, marca registrada o qualsevol altre signe distintiu com també els sistemes de protecció o empremtes digitals que poguessin estar inclosos en els continguts.

8. MODIFICACIONS 

Sushibo es reserva el dret a modificar, sense necessitat d'avís previ i en qualsevol moment, el contingut de tots o alguns dels aspectes recollits en aquest avís legal amb la finalitat d'adequar-los a la normativa vigent que sigui d'aplicació en cada moment o bé al funcionament o la incorporació de nous serveis. En cas que es produeixi la modificació esmentada, Sushibo es compromet a publicar convenientment en la seva pàgina web les modificacions pertinents per tal que els usuaris i qualsevol altra persona interessada les tinguin a disposició.

9.  XARXES SOCIALS

Respecte als enllaços que la nostra web estableix als nostres perfils en les xarxes socials de Facebook i Twitter, informem que Harakirifish, SL n'és el prestador de serveis  de la societat de la informació d’acord amb l'article 10 de la LSSI, per la qual cosa la informació subministrada en aquesta web és extensible als perfils esmentats

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen per la normativa espanyola i són competents els jutjats i tribunales del domicili del consumidor de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 del RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidores i usuaris i altres lleis complementàries